Drukarnia Fleksograficzna
Etykiety bezklejowe

Etykiety na produkty spożywcze

Dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia. Przykładem są produkty : mięsne, mleczne, pieczywo, cukiernicze. W skład tego przemysłu wchodzą: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, piekarnie, cukrownie, przetwórstwo warzywno - owocowe, zakłady cukiernicze. Każda branża stawia inne wymagania, które spełniają producenci etykiet. W branży spożywczej w etykietach ważny jest przede wszystkim aspekt przydatności do kontaktu z żywnością, a później oczywiście wizerunek, jakość i realne oddanie na zdjęciu rzeczywistej potrawy, warzyw czy owoców. Efekt powinien "SMAKOWAĆ" i pobudzać zmysły.
Nie należy zapominać o aspektach prawnych, normach unijnych. Wszystkie surowce stosowane do szeroko rozumianego pakowania żywności nie powinny, powodować przenikania do żywności substancji, które mogłyby wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka i nie powinny powodować zmian w składzie żywności, jej wyglądzie czy smaku.

Naklejki dla branży spożywczej są bardziej wymagające, wysokiej jakości, coraz częściej mają się wyróżniać na tle konkurencji ciekawymi zdobieniami, złoceniami, tłoczeniami - embossingiem, przykuwającymi uwagę kolorami, brokatami, lakierami z nietypową strukturą.

ETYKIETY VS PRAWO (czytaj więcej)

Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczną żywność jest prawnie określona (za szkody spodowdowane przez wady produktu, czyniącego go niebezpiecznym dla otoczenia). Odpowiedzialność spada zawsze na wytwórcę produktu spożywczego szczególnie w sytuacji w którym produkt zagraża dobru największemu, jakim jest życie i zdrowie człowieka. Stara zasada rzymska głosiła "Czyje korzyści, tego ryzyko - eius commodum cuius periculum" i zakłada że ten kto prowadzi działoność gospodarczą spożywczą jest obarczony ryzykiem i powinny mieć tego świadomość i ponosić odpowiedzialność za szkody, nawet niezależnie od swojej winy. Prawo w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkty niebezpieczne podane jest w dyrektywie nr 85/374 EWG w sprawie ujendolicenia prawnych i administracyjnych przepisów państw członkowskich o odpwoiedzialności za wadliwe produkty. Dyrektywę o odpowiedzialności za produkty wdrożyła do prawa polskiego Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrzodzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z tymi regulacjami producent ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt tylko wtedy, gdy produkt wywołujacy szkodę zostanie uznany za produkt niebezpieczny. O tym czy produkt jest bezpieczny , decydują okoliczności w chwili wprowadzenia go do obrotu oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Dlatego informacje zawarte na opakowaniach i etykietach są niezwykle ważne. Istotne są instrukcje i informacje o zasadach użytkowania, celu produktu oraz jego właściwościach. Mają one na celu wskazać konsumentowi, na czym polega jego prawidłowe użycie. Dokładna i poprawna informacja o produkcie jest dla producenta obroną przed ewentualnymi roszczeniami konsumentów. Uwolnienie od odpowiedzialności jest możliwe. Producent nie odpowie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeśli wskaże przesłanki zwalniające go z odpowiedzialności, następujące :
1. niewprowadzenie produktu niebezpiecznego do obrotu,
2. wprowadzenie produktu niebezpiecznego do obrotu poza działalnością gospodarczą producenta,
3. ujawnienie się własciwości niebezpiecznych produktu po wprowadzeniu go do obrotu, chyba że własciwości te produkt miał jeszcze przed wprowadzeniem go do obrotu,
4. zgodnośc produktu z przepisami prawa w momencie wprowadzenia go do obrotu,
5. niemożność przewidzenia właściwości niebezpiecznych produktu w momencie jego wprowadzenia do obrotu, oceniana wg. stanu nauki i techniki w tym zakresie.

 

SUBSTANCJE DODATKOWE (czytaj więcej)

Przepisy dotyczące substancji dodatkowych odnoszą się do wszystkich branż przemysłu spożywczego. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych. Aktem prawnym regulującym stosowanie substancji dodatkowych do żywności w krajach Unii Europejskiej jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności. Szczegółowe warunki stosowania substancji dodatkowych w poszczególnych kategoriach środków spożywczych są zawarte w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1129/2011 z 11 listopada 2011r. Wykazu dodatków do żywności.

 

PRZYKŁADY (czytaj więcej)

Istnieje wiele przypadków i przykładów na to, że substancje uważane początkowo za bezpieczne okazały się po jakimś czasie szkodliwe. Przykładem są : - Freony, tworzywa sztuczne w tym PCW. Przykładem takich towarów są również leki których niewykryte przed wprowadzeniem na rynek działania uboczne stały się groźne dla życia i zdrowia (Talidomid). Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku wprowadzania do obrotu żywności GMO, ponieważ całkowite ryzyko związane z wprowadzeniem jej do obrotu jest obecnie trudne do określenia.    

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

"Rozporządzenie UE nr 1169/2011 w sprawie informowania żywności definiuje etykietę jako jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub pojemnik z żywnością lub dołączony do opakowania lub pojemnika z żywnością". Na etykiecie nie można podawać informacji, które są nierzetelne lub w sposób niewystarczająco szczegółowy przedstawiają opis środka spożywczego, co może doprowadzić do wprowadzenia konsumenta w błąd.

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

POPULARNE ZNAKI i CERTYFIKATY na ETYKIETACH nadrukowane, odnoszą się do produktu znajdującego się w opakowaniu.

 

- EUROLIŚĆ

Euroliść - znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe. Nie obejmuje produktów importowanych spoza terenu Unii. Euroliść przedstawia gwiazdki Unii Europejskiej ułożone w kształcie liścia na zielonym tle. Symbol ekologiczny zawiera dwa wyraźne przesłania: Natura i Europa.

 

- POZNAJ DOBRĄ JAKOŚĆ

Poznaj Dobrą Żywność (znak PDŻ) - znak ekologiczny przyznawany wysokiej jakości produktom żywnościowym, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. Symbol ekologiczny PDŻ przyznawany jest w ramach programu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma za zadanie promować artykuły rolno-spożywcze. Oznaczenie ekologiczne jest przyznawany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tylko tym artykułom rolno-spożywczym, które spełnią wymagania Programu Poznaj Dobrą Żywność, zostaną poddane ocenie Głównego Inspektora Jakości Handlowej oraz otrzymają pozytywną rekomendację Kolegium Naukowego ds. jakości produktów żywnościowych programu PDŻ. By produkt mógł otrzymać etykietę ekologiczną jakości Poznaj Dobrą Żywność, musi spełniać wymagania: w produktach, w których niezbędna jest obecność soli, jej zawartość nie powinna być wyższa niż 2% (za wyjątkiem wędzonek, kiełbas, wędlin, ryb i owoców morza, niektórych serów); produkty mięsne nie mogą zawierać dodatku mięsa odkostnianego mechanicznie (MOM i MDOM); w produktach, w których składnikiem jest tłuszcz utwardzony, obecność izomerów trans kwasów tłuszczowych powstałych w procesie technologicznym nie może przekroczyć 4 proc. w gotowym wyrobie.

 

- EKOland

Ekoland - znak ekologiczny najlepiej rozpoznawalny w Polsce symbol przeznaczony dla ekologicznej żywności. Przyznaje go Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Gospodarstwa, które ubiegają się o przyznanie oznaczenia ekologicznego muszą spełnić szereg kryteriów, m.i n.: użytkować działki w sposób służący zachowaniu bioróżnorodności, nie stosować wypalania traw, planować wypas zwierząt tak, aby nie zagrażał on ptakom łąkowym i cennym gatunkom roślinności dzikiej, a także chronić glebę i wodę. Gospodarstwa ekologiczne, które chcą posługiwać się znakiem ekologicznym Ekolandu nie mogą też produkować żywności modyfikowanej genetycznie (GMO).

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety białe i kolorowe do kontaktu z żywnością, dla branży spożywczej. W przypadku tego typu etykiet istotne znaczenie ma ich sposób kontaktu z produktem. Etykiety żywnościowe pełnia najczęściej funkcje informacyjną i ozdobną, musza mieć wysokie walory estetyczne aby dobrze wyglądać na półce sklepowej. Etykiety zadrukowuje się techniką fleksograficzną w pełnym kolorze FULL COLOR w wysokiej rozdzielczości HD, automatyczną kontrolą jakości i pasowania i odwzorowaniem kolorów.

Etykiety można uszlachetnić z pomocą :

złocenia,

- srebrzenia,

lakierowania wybiórczego,

- lakieru matowego

Fachowo zaprojektowane opakowanie i spójna z nim etykieta pozwala Konsumentowi zapamiętać wizerunek dobrego i smacznego produktu. Dlatego istotne znaczenie ma kreowanie marki produktu. Dodatkowo uwagę można przyciągnąć za pomocą informacji np. patriotycznych PRODUKT POLSKI. oraz CERTYFIKATÓW JAKOŚCI. Centralnie po środku etykiety umieszcza się nazwę oferowanego produktu dla czytelności, etykieta z logo producenta buduje markę i przywiązanie do produktu. 

Kontakt etykiety z żywnością może być bezpośredni lub pośredni (przez opakowanie). Etykiety mogą nie posiadać kleju lub zawierać klej atestowany, przeznaczony jest do niebezpośredniego kontaktu z artykułami żywnościowymi, kontaktem z żywnością suchą, wilgotną (bez tłuszczu). W przemyśle spożywczym do znakowania wyrobów i opakowań najczęściej stosuje się samoprzylepne etykiety papierowe i etykiety foliowe, termotransferowe lub termiczne nawinięte na rolkach. Klienci etykietują albo za pomocą etykiet z folii PP albo etykiety z folii PE. Od początku roku 2020 pojawiły się na rynku w pełni biodegradowalne etykiety do kontaktu z żywnością. 

 

Etykiety do ŻYWNOŚCI - PRAWO (czytaj więcej)

Wszystkie zawarte na etykiecie elementy powinny być czytelne, trudne do usunięcia oraz widoczne. Przede wszystkim materiały i wyroby do kontaktu z żywnością muszą być produkowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (GMP). Oprócz tego nie nie mogą one uwalniać składników wchodzodzących w ich skład w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka , powodować niekorzystne zmiany składu żywności lub pogorszenie ich cech organoleptycznych. Materiał do kontaktu z żywnością powinien być stosowany zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.

 

ZALECENIA i BEZPIECZEŃSTWO (czytaj więcej)

Drukarnia etykiet BART w oparciu o przepisy i regulacje unijne sugeruje : Bezpośrednie etykietowanie żywności obwarowane jest szeregiem wymogów i przepisów. Odpowiednie wymogi zawarte są w dyrektywach unijnych. Wymogi te dotyczą w pierwszej kolejności papieru lub innego materiału wierzchniego.

MATERIAŁ WIERZCHNI : Musi mieć atest dopuszczający go do bezpośredniego kontaktu z suchą, wilgotną lub tłustą żywnością.

KLEJE : Muszą mieć atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością. Do etykietowania warzyw i owoców stosowane są specjalne do tego celu opracowane kleje HOT-MELT na bazie kauczuku syntetycznego oraz emulsyjne kleje akrylowe.

NADRUK - FARBY i LAKIERY : W przypadki bezpośredniego kontaktu z żywonością nasza drukarnia sugeruje użycie farb i lakierów niskomigracyjnych, które są droższe od standardowych.
 

PORADY MERYTORYCZNE HANDLOWIEC : Agnieszka Kacmarska, Michał Bartecki


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Klej do żywności jest specjalny, występuje w konstrukcjach na rolkach. Nie nadaje się do drukarek arkuszowych A4 gdzie bęben drukarki laserowej rozgrzewa się do wyższej temperatury i ma negatywny wpływ na surowiec.

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety i owijki z napisem Produkt Polski, dla branży spożywczej. Z końcem roku 2017 weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady znakowania produktów spożywczych znakiem „Produkt polski”, w postaci znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604).

Przepisy te określają kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Podstawowym kryterium jest, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski. Drukarnia BART dostarcza etykiety i owijki z nadrukiem czerwnym "Produkt Polski". Materiały te są dobierane do potrzeb konkretnych klientów. Wybór surowca zależy od jego wykorzystania, warunków i temperatur. Najczęściej znakowane są produkty, rodzaje produktów, dla których trzeba określać kraj pochodzenia :

• miód,
• wino (kraj, w którym wyprodukowane są winogrona),
• jaja (nadruk symbolu literowego kraju pochodzenia),
• drób importowany spoza UE,
• wołowina i cielęcina (konieczność podawania kraju urodzenia, chowu, uboju i rozbioru), (pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
• surowe, pakowane mięsa ze świń, kóz, owiec i drobiu (kaczki, gęsi, kury, indyki).
• ryby i owoce morza,
• oliwa z oliwek,

inne przetwory (których składniki nie z pl, nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu)

W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który będzie się konsumentom kojarzył z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone, napis „Produkt polski” niestylizowany. Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski”, ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

 

Drukarnia BART stara się by dostarczony produkt był najwyższej jakości, z jak najmniejszą ilość łączeń wstęgi by rolki miały ładne gładkie brzegi.

 

POMOC/PORADA MERYTORYCZNA HANDLOWCA : Michał Bartecki, Agnieszka Kacmarska. 

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Drukarnia saszetek BART wykonuje zadruki fleksograficzne kolorowe (do 8 stacji) na wielowarstowowych laminatach. Najczęściej laminaty te są wykorzystywane jako barierowe jednostkowe opakowanie do produktów w branży spożywczej. W saszetki pakowane są produkty : 

- płynne lub substancje półpłynne,

- sypkie, służą jako torebki saszetki do przypraw, saszetki z budyniami i saszetki z kisielem, instant zup i sosów, cukrów, saszetki do żelatyn, saszetki galaretek, 

- tabletki, kapsułki, produkty ziarniste, 

Drukarnia saszetek BART wykonuje zadruk kolorowy w technice fleksograficznej na laminatach na wstędze nawiniętęj w formie rolki, która dostarczana jest do klienta. W pełnym kolorze FULL COLOR w wysokiej rozdzielczości HD, automatyczną kontrolą jakości i pasowania i odwzorowaniem kolorówIstnieje także możliwość dostarczania zapakowanego w saszetki produktu bezpośrednio do klienta. Druk może być zabezpieczany za pomocą lakierów błyszczących lub lakierów matowych lub zalaminowany foliami przezroczystymi gloss lub mat. Prestiż produktów można podkreślić za pomocą uszlachetnień typu efekt lasera, softtouch, złocenia lub srebrzenia. Do produktów spożywczych stosujemy certyfikowane farby bezpieczne niskomigracyjne i farby niskozapachowe renomowanych firm. Proste saszetki wykonuje się z 3-4 stacji, bardziej skomplikowane to 7-8 stacji (maszyna min. 8 kolorowa). Centralnie po środku frontowej strony umieszcza się nazwę oferowanego produktu, propozycję podania, zdjęcie produktu w dobrej jakości oraz logo producenta które buduje markę i przywiązanie do produktu.  Na tylnej stronie saszetek umieszcza się opisy, składniki skład produktu, przygotowanie sposób przygotowania, dane producenta adres kraj pochodzenia, datę ważności, wagę, wartości odżywcze, kod kreskowy, fotokomórkę. Drukarnia BART stara się by dostarczony produkt był najwyższej jakości, z jak najmniejszą ilość łączeń wstęgi by rolki miały ładne gładkie brzegi.

 

TRENDY : (czytaj więcej)

Co raz popularniejsze są zapytania o materiały do recyklingu lub biodegradowalne i biokompostowalne (ze względu na trwałość opakowania trwają prace). 

 

MATERIAŁY : (czytaj więcej)

- laminaty z papieru i folii PE (58 i 96 um) - do suchych przypraw, cukier, pieprz, sól, nasiona

- laminaty barierowe z papieru i folii, Papier/Alu/PE (83 i 85 um) - saszetki, do suchych produktów, nasion, kawy, prepratatów, suplementów, proszków

- laminaty barierowe z folii, PET/Alu/PE (79, 82, 96, 115 um) - saszetki do płynnych i suchych produktów, płynów, sosów, ketchupów, gdzie ważna jest odporność chemiczna, szczelność opakowania, przedłużenie trwałości produktu

- laminaty barierowe z folii, PET/other/PE (52 i 62 um), gdzie nie ma potrzeby stosowania barierowego ALU

 

 


PORADY MERYTORYCZNE (rozwiń listę SPECJALISTÓW)

Marek Bartecki

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety do produktów mrożonych do głębokiego mrożenia. Najczęściej wykorzystywane są w przemyśle spożywczym z produktami przechowywanymi w warunkach niskiej temperatury (często poniżej ZERA stopni Celsjusza). Ze względu na specyfikę oklejanego materiału, etykiety na mrożenie najczęściej posiadają klej super trwały (super mocny) o znacznie zwiększonej przylepności oraz klej na oszronione powierzchnie. Takie etykiety naklejane są na tzw. materiały specjalne, opakowania giętkie, używane w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności. Ze względu na charakter stosowanych opakowań leków (farmaceutyków) i środków ratujących życie, także do ich etykietowania używane są specjalne rodzaje etykiet z możliwością mrożenie do niskich temperatur). Często do mrożenia wybierane są etykiety termiczne TOP, oraz etykiety termotransferowe, których papier jest bardziej odporny na wilgoć. Ze względu na swoje właściwości etykiety termotransferowe (pharmalite, pharmamatt, pharmagloss) są troche lepszym rozwiązaniem. Producenci produktów spozywczych często podkręślają ich wyjątkowość poprzez uszlachetnianie etykiet stosując coldstamping foliowanie na zimno

Jeśli mówimy "klej do głębokiego mrożenia", to oznacza to klej, z którym etykiety można aplikować w temperaturze do -20*C, a wytrzymuje do -40*C. Czyli kluczowa jest tu temperatura aplikacji. Zwykłe kleje kauczukowe (RH9X, RH01, FH21, S2045n) też powinny się dobrze trzymać w temperaturze -40*C, ale nie można ich w tak niskiej temperaturze aplikować (odpowiednio 0*C dla RH9X i -5*C dla RH01). Na oszronione powierzchnie kleje to już wyższa półka, również cenowa np. RH03 i C2075n. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile szronu jest na etykietowanej powierzchni. Jeśli jest go za dużo, to wtedy próbujemy przykleić etykietę do lodu a nie opakowania - w takim przypadku nawet te kleje nie będą działać.

 

Etykiety do ŻYWNOŚCI - PRAWO (czytaj więcej)

Rozporządzenie w sprawie (przekazywania konsumentom informacji na temat żywności) informowaniu o żywności UE nr 1169/2011, które weszło w życie w dniu 13.12.2014 mówi że "umieszczanie daty zamrożenia jest obowiązkowe jedynie w etykietowaniu opakowanego zamrożonego mięsa, opakowanych zamrożonych surowych wyrobów mięsnych i zamrożonych nieprzetworzonych produktów rybołustwa. Państwa członkowskie Unii mogą podjąć decyzję o objęciu tym wymogiem nieopakowanego zamrożonego mięsa, nieopakowanych surowych wyrobów mięsnych, i zamrożonych nieprzetworzonych produktów rybołóstwa".

Datę zamrożenia lub datę pierwszego zamrożenia należy wskazać w następujący sposób :

- poprzedza ja sformułowanie "Zamrożone dnia ...";

- sformułowaniu temu towarzyszy sama data lub odesłąnie do miejsca, gdzie data jest podana w etykietowaniu;

- data składa się z dnia, miesiąca i roku, w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie, np. "Zamrożono dnia DD/MM/RRRR".

 

Więcej można przeczytać na stronie w zakładce specyfikacja.

 

ZALECENIA i BEZPIECZEŃSTWO (czytaj więcej)

Etykietowanie żywności obwarowane jest szeregiem wymogów i przepisów. Przedstawiany powyższe etykiety : nie są bezpośrednio naklejane na produkty żywnościowe. Mają kontakt z żywnością pośrednio poprzez opakowanie (często z funkcją barierową).

MATERIAŁ WIERZCHNI : Odpowiednie wymogi zawarte są w dyrektywach unijnych. Wymogi te dotyczą w pierwszej kolejności papieru lub innego materiału wierzchniego. Materiał wierzchni musi mieć atest dopuszczający do pośredniego kontaktu z żywnością.
 
NADRUK - FARBY i LAKIERY : W przypadki pośredniego kontaktu z żywonością propnowane jest użycie farb standardowych. Użycie farb i lakierów niskomigracyjnych, które są droższe od standardowych nie jest wymagane. Firma/druakrnia BART uważa jednak, że farby niskomigracyjne do kontaktu z żywnością są najlepszym rozwiązaniem i niewiele droższym kosztem za to przyszłościowym i bezpiecznym. Na etykietach i opakowaniach najczęściej drukowane są podstawowe dane : nazwa produktu, dane producenta, logo firmy, certyfikaty i do recyklingu, data przydatności, zgodnie z rozporządzeniami.

KLEJ (czytaj więcej)

Kleje muszą mieć atesty dopuszczające do kontaktu pośredniego z żywnością. Do etykiet mrożonych wykorzystywane są specjalnie do tego celu stworzone kleje. Maksymalna temperatura po etykietowaniu nie powinna przekraczać 50 stopni, oznacza to, że nie nadają się na słońce, klej ten pod wpływem wysokiej temperatury jest topliwy. Klejem do mrożenia najtańszym jest Rh1 kauczukowy, który nadaje się do temperatur aplikacji -5, do suchej nie oszronionej powierzchni. Lepszym klejem jest klej akrylowy RP48 i dużo droższy Rh3, który można aplikować na oszronione powierzchnie. 
 

do mrożenia (tańszy, suche powierzchnie, nie nadaje się do aplikacji w mroźni Rh1) 

TEMPERATURY : 

- minimalna etykietowania : -5

- minimalna po etykietowaniu : -40

- maksymalna po etykietowaniu : +50

 

do głębokiego mrożenia (droższy, można aplikować w mroźni Rp48-C2075).

TEMPERATURY : 

- minimalna etykietowania : -20 (na życzenie -25)

- minimalna po etykietowaniu : -40

- maksymalna po etykietowaniu : +70 (na życzenie +80)

 

na oszronione powierzchnie (najdroższy, do aplikacji w mroźni - Rh3-C2075).

TEMPERATURY : 

- minimalna etykietowania : -25

- minimalna po etykietowaniu : -40

- maksymalna po etykietowaniu : +60

 


PORADY MERYTORYCZNE HANDLOWCÓW : Michał Bartecki, Agnieszka Kacmarska, Daniel Szydłowski.


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Etykiety na rolkach do mrożenia najczęściej wsytępują w konstrukcjach z klejami kauczukowymi odpornymi na wilgoć, wytrzymującymi niskie temperatury. Niestety kleje te nie nadają się do drukarek arkuszowych w których technogia druku wiąże się z bardzo wysoką temperaturą źlę wpływającą na kleje topliwe. Do arkuszy A4 istnieje papier z klejem R49F, który wyjątkowo może spełnić te trudne wymagania, ale należy te próbki wcześniej przetestować w swoich warunkach chłodniczych. 

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykieta do wag zwana również etykietą wagowo-cenową. Etykieta cenowo-wagowa jest to forma informacyjnej etykiety samoprzylepnej używana na całym świecie do oznaczania masy i ceny artykułów spożywczych, w branży spożywczej. Etykiety określające cenę i masę produktu są obecnie drukowane na materiałach samoprzylepnych termo czułych, przeznaczonych do drukowania termicznego. Powłoka termo czuła wymaga jedynie wpływu ciepła, aby zaktywować swą powierzchnię i odtworzyć drukowaną informację łącznie z kodem kreskowym. Do wykonania etykiet cenowo-wagowych stosowane są kopiujące na czarno specjalne papiery termo czułe ECO i termiczne TOP. Do drukowania termicznego etykiet wagowo-cenowych stosowane są różnego rodzaju drukarki sprzężone z wagą. Etykiety cenowo-wagowe stosowane są głównie w handlu detalicznym oraz handlu hurtowym i przemyśle. Te obszary zastosowań narzucają odpowiednie wymagania stawiane klejom samoprzylepnym. W związku z powyższym stosowane są KLEJE : trwałe do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością oraz trwałe i usuwalne bez atestów do kontaktu z żywnością.

 

 

PORADY MERYTORYCZNE HANDLOWIEC : Michał Bartecki, Agnieszka Kacmarska, Daniel Szydłowski.

Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Etykiety wagowe  występuje w konstrukcjach na rolkach. Nie ma konstrukcji do drukarek arkuszowych A4. Z resztą bęben drukarki laserowej zbyt by rozgrzewał klej i by wyciekał. 

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Samoprzylepne etykiety papierowe białe i kolorowe nawinięte na rolkach, dla piekarni, piekarzy i cukierni (cukiernicze) branży spożywczej. Naklejane na zapakowane pieczywo chleb, opakowanie z bułkę tartą. Do znakowania pieczywa, chleba stosuje się odpowiednie materiały. Ze względu na kształty opakowań stosuje się etykiety papierowe, które dobrze układają sie na zakrzywionych powierzchniach. Najczęściej wybierane są tanie kleje standardowe z certyfikatem do kontaktu z żywnością, bywa że mocniejszy klej kauczukowy. Wstępny nadruk tła najczęściej z kolorowym logiem firmy wykonuje się w technice fleksograficznej w drukarni etykiet. Dodruki można wykonć w swoim zakresie na drukarkach etykiet. Etykiety w małych i średnich ilościach aplikowane są najczęściej ręcznie lub za pomocą ręcznych aplikatorów. Przy większych ilościach etykiet aplikowane są za pomocą profesjonalnych atomatycznych aplikatorów etykiet. Piekarnie i cukiernie by wyróżnić swój produkt i przyciągnąć uwagę klientów stosują nietypowe krztałty etykietPowierzchnia zadrukowanej farbami kolorowymi etykiety warto zabezpieczyć przed ścieraniem za pomocą lakierów UV z wałka np. błyszczącegomatowego lub z wybraniem za pomocą polimerów. Nadruki na etykietach powinny mimo że nie są naklejane bezpośrednio na chleb ale na opakowania foliowe, być zadrukowane farbami niskomigracyjnymi do kontaktu z żywnością. Najczęściej etykiety dla piekarni są tanie , w dużych nakładach ilościowych , wykonane z papieru termicznego TOP lub ECO. W ostatnim czasie co raz częściej stają się popularne surowce z materiału BIO lub z RECYKLINGU.  Producenci produktów spozywczych często podkręślają ich wyjątkowość poprzez uszlachetnianie etykiet stosując coldstamping foliowanie na zimno

Popularne wymiary etykiet na chleb : 54x95, 60x90, 60x99.5, 68x99, 68x125 , 70z90 , 70x100, 76.6x119.6 , 78x99, 80x100, 100x130.

 

POMOC/PORADA MERYTORYCZNA HANDLOWCA : Michał Bartecki, Agnieszka Kacmarska. 

 


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Dla branży spożywczej dla piekarni i cukierni, drukuje się na konstrukcjach papierowych termicznych TOP rzadziej ECO, nawiniętych na rolkach. Arkusze A4 są wykorzystywane do mniejszych nakładów, prostych jednokolorowych opisach składu zawartości produktu.  

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety na wędliny są to informacyjne etykiety samoprzylepne używana na całym świecie do oznaczania suchych mięsnych artykułów spożywczych, w branży spożywczej. Są to etykiety kolorowe z połyskiem - lakierowane, czasem etykiety kolorowe papierowe termiczne TOP, najczęściej wysoko uszlachetnione i ozdobne. Producentom wędlin etykiety dostarczane są w postaci nawiniętej na rolkach, ze względu na duże ilości oznaczanych produktów. Etykiety na wędliny muszą spełniać wiele wymogów związanych z bezpośrednim kontaktem z żywnością. Materiały z których wytwarzane są etykiety muszą posiadać odpowiednie atesty do kontaktu z żywnością. Ważne jest by nadruk na etykietach był wykonany farbami i lakierami o niskiej migracji, dopuszczonymi do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością. Na rynku można spotkać etykiety naklejane bezpośrednio na wyroby wędliniarskie (klej musi posiadać atest do bezpośredniego kontaktu z żywnością) lub w formie banderoli, owijanej do okoła artykułu spożywczego, bezklejowe banderole na mięsoProducenci produktów spożywczych branży mięsnej, często podkręślają ich wyjątkowość poprzez uszlachetnianie etykiet stosując coldstamping foliowanie na zimno

 

ZASTOSOWANIE ETYKIET (czytaj więcej)

Informują konsumenta o cenie i masie danego produktu. Wyróżniające dany produkt na półkach sklepowych i w marketach. Etykiety mogą być naklejane na wyrobach wędliniarskich lub w formie owijek banderoli. Etykiety wędliniarskie mogą być kojarzone z etykietami do wag Bizerba, Dibal i innych marek gdzie są używane do ważenia i znakowania wędlin. W najprostszej postaci etykiety te zawierają logo marketu w którym są wykorzystywane do znakowania. 
Wstępny nadruk tła najczęściej z kolorowym logiem firmy wykonuje się w technice fleksograficznej w drukarni etykiet. Dodruki można wykonć w swoim zakresie na drukarkach etykiet za pomocą kalek barwiących woskowych tańszych lub droższych woskowo-żywicznych.
 

MATERIAŁY (czytaj więcej)

Etykiety do wędlin ze względów dekoracyjnych posiadają kolorowy zadruk ale muszą być dodatkowo personalizowane, ponieważ każdy produkt może być inny. Często wykorzystywanym materiałem jest papier termo czuły wysokiej jakości TOP, przeznaczony do drukowania termicznego. Do drukowania termicznego etykiet stosowane są różnego rodzaju drukarki sprzężone z wagą - etykiety wagoweTe obszary zastosowań narzucają odpowiednie wymagania stawiane klejom samoprzylepnym. W związku z powyższym stosowane są kleje trwałe do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością oraz trwałe i usuwalne bez atestów do kontaktu z żywnością. Etykiety wędliniarskie mogą być wykorzystywane w określonych specyficznych warunkach (wyższa wilgotność, niższa temperatura) dlatego dedykowane specialne materiały muszą spełniać specjalne wymagania. 

 

MERYTORYCZNE PORADY HANDLOWCA : Michał Bartecki,

 


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Etykiety dla branży mięsnej są stosowane w drukarek etykiet na rolkach. Takich konstrukcji nie ma do drukarek arkuszowych A4. Kleje z certyfikatem do pośredniego beżpośredniego kontaktu z żywnością tłustą są dostępne tylko do drukarek etykiet na rolkach. Nietypowe kształty etykiet oraz szybkość aplikacji etykiet przez aplikatory, wykluczają możliwość stosowania etykiet w arkuszach.  

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety przemysłu mięsnego, służą do znakowania w branży spożywczej wyrobów mięsnych i opakowąń w których się znajdują. Etykiety dostarczane są w rolkach. Mogą to być etykiety samoprzylepne kolorowe lub proste białe tańsze etykiety. Etykiety kolorowe wyróżniają dany produkt wraz z opakowaniem na którym są naklejone. Takie etykiety do żywności mogą mieć pośredni kontakt z żywnością poprzez opakowanie. Bardzo proste białe z nadrukiem czarnym służą dokładnej informacji zawartości i wagi. Białe etykiety z odpowiedniego materiału mogą być aplikowane bezpośrednio na mięso tusze zwierzęce. Wówczas materiał wierzchni etykiet, powinien zawierać odpowiednie atesty do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Etykiety te są zadrukowywane w technice fleksograficznej za pomocą specjalnych farb do kontaktu z żywnością. W ostatnim czasie coraz popularniejsze jest oznakowywanie produktów logiem PRODUKT POLSKI podkręślając jego pochodzenie. Surowcem zalecanym jest folia, ponieważ papier pod wpływem środowiska niestety nasiąka, co niestety brzydko wygląda. 

 

ZASTOSOWANIE ETYKIET VS PRAWO (czytaj więcej)

Znakowanie żywności jest konieczne ze względów a obowiązek dostarczenia konsumentowi rzetelnej informacji o produktach znajdujących się w sprzedaży. Dla klienta etykieta stanowi przede wszystkim źródło ważnych informacji o jakości danego środka spożywczego. Nabywca powinien na podstawie treści zamieszczonej na opakowaniu bądź etykiecie dokonać świadomego wyboru artykułu odpowiadającego jego wymaganiom. Informacje umieszczone na etykiecie produktów, w tym mięsa i produktów mięsnych muszą być wyraźne, przejrzyste i zrozumiałe dla każdego (nie mogą wprowadzać w błąd). Powinny być również trwałe. Dodatkowo w przypadku artykułów importowanych, oprócz oznaczeń właściwych dla kraju pochodzenia, muszą pojawić się odpowiednie oznaczenia w języku polskim. Pełnią funkcję informacyjną i dekoracyjną. Zawierają najważniejsze informacje niezbędne dla konsumenta (Cena, masa danego produktu). Często są wykorzystywane w specyficznych warunkach (wyższa wilgotność, niższa temperatura). Specjalny materiał umożliwia bezpośrednie etykietowanie etykiet na tusze. Oznakowanie miesa i wyrobów miesnych pełni wiele funkcji m.in. służy do identyfikacji produktu, a także do jego promocji. Co więcej dostarcza informacji jakości i wartości danego środka spożywczego. Podawanie informacji o zawartości składników mięsnych na etykiecie opakowania wyrobu mięsnego regulowane jest Dyrektywą 2001/101/WE z 26 listopada 2001r., rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007r. dotyczącym znakowania oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Informacje umieszczone na etykiecie produktów, w tym mięsa i produktów mięsnych muszą być wyraźne, przejrzyste i zrozumiałe dla każdego (nie mogą wprowadzać w błąd).
 

MATERIAŁY KOLOROWE NA OPAKOWANIA (czytaj więcej)

Etykiet naklejanych BEZPOŚREDNIO na MIĘSO nie powinno się mylić z etykietami przyklejanymi na OPAKOWANIE (pośrednio na mięso) do drukarek etykiet czy etykiet wagowych. Są to dwie różne rzeczy, których nie powinno się mieszać i mylić. 

 

MATERIAŁY BIAŁE NAKLEJANE NA TUSZE (czytaj więcej)

Jest to nowość na rynku. Etykiety naklejane na Tusze zwierzęce pełnią funkcję informacyjną. Zawierają specjalny materiał wierzchni i KLEJ, który został specjalnie zaprojektowany do bezpośredniego kontaktu z żywnością suchą, wilgotną i tłustą. Klej ten występuje w konfiguracji z materiałem wierzchnim specjalnie do tego celu przeznaczonym. Zawiera certyfikaty ISEGA i spełnia normy EN 1230-2 (test Robinsona na bezsmakowość). Minimalna temp etykietowania to 5 stopni, min. temp. po etykietowaniu to -20 stopni C, maksymalna temp. po etykietowaniu wynosi 100 st. C. Posiada 2 lata gwarancji. Rekomendowany jest surowiec wierzchni wykonany z folii. 

 

TEMPERATURY : 

- minimalna etykietowania : -15

- minimalna po etykietowaniu : -50

- maksymalna po etykietowaniu : +80 (na życzenie do +120)

 

 

POMOC/PORADA MERYTORYCZNA HANDLOWCA : Michał Bartecki,  Agnieszka Kacmarska. 

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety na catering na pojemniki cateringowe, są tworzone na potrzeby krótkoterminowego przechowania produktów spożywczych w niskich temperaturach. Drukarnia BART wykonuje nadruk kolorowy fleksograficzny na rolkach. Do zadruku wykorzystuje się specjalne farby niskomigracyjne do kontaktu z żywnością. Ze względów ekonimycznych najczęściej wybieranym materiałem jest papier samoprzylepny termotransferowy GLOSS z klejem standardowym lub z klejem mocnym kauczukowym. Rzadziej wykorzystuje się papier termiczny TOP z warstwą chemitermiczną. Klienci za pomocą drukarek termotransferowych wykonują u siebie personalizacji etykiet, wykonują zadruki dowolnymi informacjami, takimi jak : rodzaj i skład posiłku, waga oraz termin przydatności do spożycia. Wymiary i kształt naklejek na catering jest dopasowywany indyliwdualnie do konkretnych potrzeb klienta, choć najczęściej stosowane są kształty okrągłe kółeczka fi 35, 40, 45mm. Etykieta firmy cateringowej wykonywana może być na dany dzień : poniedziałek, wotrek, środa, czwartek, piątek lub np. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Drukarnia BART oferuje również etykiety na posiłki z nadrukiem symbolem, dla Vegan, Bez Laktozy, Bez Glutenu ... Etykieta często zawiera nadruk LOGA logotypu danej firmy cateringowej. Popularne są również wsówki kartonikowe zawieszki bezklejowe z nadrukowanym logiem delikatesów czy marketu. Do etykiet cateringowych można zaliczyć etykiety pełniące funkcję zamknięcia przed otwarciem opakowania z kształtem tradycyjnym lub nietypowym.

 

POMOC/PORADA MERYTORYCZNA HANDLOWCA : Agnieszka Kacmarska, Michał Bartecki


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Etykiety papierowe białe i kolorowe matowe są dostępne w rolkach (ogromy wybór konstrukcji). Do drukarek arkuszowych A4 dostępne są również białe i aple kolor. W pierwszej kolejności najlepiej popoprosić o próbki. W drukarkach arkuszowych A4 ze względu na technologię druku muszą być stosowane kleje akrylowe które się nie topią pod wpływem wysokiej temperatury. 

 

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety na słoiki do druku (etykiety na produkty, etykiety na przetwory), wykorzystywane są w branży spożywczej. Główną funkcją tych etykiet to f. informacyjna i f. ozdobna oraz jako "plomba zamykającą - BADEROLĄ". Często na tych etykietach dodrukowywane są dodatkowe informacje jak np. data ważności, seria nr. Najważniejszą cechą etykiet na produkty jest jej ATRAKCYJNOŚĆ. Powinna być tak zaprojektowana by w efekcie podkreślić i wyróżnić jakoś produktu, którego identyfikuje. Fachowo zaprojektowane opakowanie i spójna z nim etykieta pozwala Konsumentowi zapamiętać wizerunek dobrego i smacznego produktu. Dlatego istotne znaczenie ma kreowanie marki produktu. Dodatkowo uwagę można przyciągnąć za pomocą informacji np. patriotycznych PRODUKT POLSKIProducenci produktów z branży spożywczej , często podkręślają ich wyjątkowość poprzez uszlachetnianie etykiet stosując coldstamping foliowanie na zimno

 

KLEJE : Zwykle wystarczą najprostrze kleje samoprzylepne na bazie akrylu. Specjalnym zastosowaniem są rozwiązania gdzie są wykorzystywane Olejki, które powodują odklejanie się etykiet od powierzchni opakowania. Do takich zastosowań mamy sprawdzony materiał PP z klejem modyfikowany, który jako jedyny na rynku sprawdza się w tak trudnych zastosowaniach.

 

PORADY MERYTORYCZNE HANDLOWCÓW : Michał Bartecki, Agnieszka Kacmarska.


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Etykiety na słoiki najczęściej są aplikowane przez aplikatory, które pobierają etykiety z rolek. Często są to kształty nietypowe, których nie da się uzyskać na arkuszach. Największe znaczenie ma precyzja oklejenia słoika, dlatego rzadko kiedy stosuje się etykiety na arkuszach do tego celu. 

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykieta na warzywa i owoce służy do znakowania produktów spożywczych w branży spożywczej. Etykiety nawinięte sa na rolkach. Kształt ich formowany jest przy użyciu wykrojników, i może być dowolny.  Posiadają atest do kontaktu z żywnością. Zadrukowane wstępnie są techniką fleksograficzną UV. Warunkiem koniecznym jest użycie specjalnych farb do kontaktu z żywnością, która ma niską migrację. Powierzchnia zadrukowanej farbami kolorowymi etykiety warto zabezpieczyć przed ścieraniem za pomocą lakierów UV z wałka np. błyszczącegomatowego . Klienci/producenci warzyw dodrukowują etykiety dodatkowymi informacjami o produktach na drukarce etykiet (data ważności, partia seria towaru, odmiana), dlatego można też zastosować lakier UV z wybraniem za pomocą nadruk z polimera lub za pomocą lakieru TTR z wałka na etykietach których można później drukować za pomocą drukarki etykiet i kalki barwiącej nieścieralnej. 

 
ZASTOSOWANIE ETYKIET (czytaj więcej)

Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Najczęściej spotykana jest jako etykieta do bezpośredniego lub pośredniego znakowania artykułów spożywczych.

 

POMOC/PORADA MERYTORYCZNA HANDLOWCA : Michał Bartecki, Agnieszka Kacmarska. 


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Etykiety do naklejania na warzywa i owoce wykonujemy na rolkach, nie Arkuszach A4. Aplikowanie etykiet tych jest przez aplikatory, które nie mają możliwości pobierania z arkuszy. Etykiety te mają najczęściej nietypowe kształty okrągłe.

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety na owoce duże i małe, służą do znakowania produktów spożywczych w branży spożywczej: jabłek jabłka, gruszek. Etykiety nawinięte sa na rolkach. Kształt ich formowany jest przy użyciu wykrojników.  Posiadają atest do kontaktu z żywnością. Zadrukowane wstępnie są techniką fleksograficzną UV. Warunkiem koniecznym jest użycie specjalnych farb do kontaktu z żywnością, która ma niską migrację. Powierzchnia zadrukowanej farbami kolorowymi etykiety warto zabezpieczyć przed ścieraniem za pomocą lakierów UV z wałka np. błyszczącegomatowego . Klienci/producenci owoców dodrukowują duże etykiety dodatkowymi informacjami o produktach na drukarce etykiet (data ważności, partia seria towaru, odmiana), dlatego można też zastosować lakier UV z wybraniem za pomocą nadruk z polimera lub za pomocą lakieru TTR z wałka na etykietach których można później drukować za pomocą drukarki etykiet i kalki barwiącej nieścieralnej. W przypadku małych etykiet o powierzchni klejącej małej, czyli poniżej 32x20 , najlepiej sprawdzić darmowe PRÓBKI !!!, przetestować który klej najlepiej wiąże do danego podłoża (ważny jest surowiec, powierzchnia, warunki użytkowania). 

 

NAJPOPULARNIEJSZE WYMIARY :

16,956x20,6 elipsa z dziubkiem na jabłka
17x20,6 elipsa z dziubkiem na jabłka
20x16 owal na jabłka
22x17 elipsa z dziubkiem na jabłka
24x22 kształt pieczarki

 


ZASTOSOWANIE ETYKIET :

Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Najczęściej spotykana jest jako etykieta do bezpośredniego znakowania artykułów spożywczych.

 

POMOC/PORADA MERYTORYCZNA HANDLOWCA : Michał Bartecki, Agnieszka Kacmarska. 


Arkusze A4 vs ROLA (rozwiń czytaj)

Etykiety do naklejania na warzywa i owoce wykonujemy na rolkach, nie Arkuszach A4. Aplikowanie etykiet tych jest przez aplikatory, które nie mają możliwości pobierania z arkuszy. Etykiety te mają najczęściej nietypowe kształty okrągłe.

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie