https://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/
Drukarnia Fleksograficzna
Etykiety bezklejowe

Paszport roślin - znakowanie paszportowanie rośliny


Paszport roślin - etykiety znakowanie paszportowanie rośliny. Zgodnie z najnowszymi przepisami (CZYTAJ). Paszport roślin (Plant passport) stanowi etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, produktów roślinnych. Jeżeli etykieta zawiera wszystkie wymagane informacje stanowi paszport roślin.  Dzięki danym zawartym na paszporcie roślin możliwa jest szybka identyfikacja miejsca pochodzenia znajdującego się na rynku materiału roślinnego oraz jego producenta, dystrybutora lub importera. Tym samym paszport roślin umożliwia identyfikację ewentualnych źródeł porażenia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przez organizmy kwarantannowe. Wszystkie te etykiety należy przytwierdzać na trwałe, w sposób uniemożliwiający ich usunięcie i ponowne wykorzystanie. Zapisy na etykietach powinny być dokonywane drukowanymi literami w języku polskim lub w języku innego państwa członkowskiego, bez skreśleń i poprawek. W przypadku dzielenia lub łączenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub w przypadku zmiany zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wydaje się paszport zastępczy. Na paszporcie tym zamieszczane jest wtedy oznaczenie RP (Replacement Passport) oraz numer rejestracyjny producenta lub importera z pierwotnego paszportu roślin. Paszporty roślin (wszystkie typy) są przygotowywane i wydawane w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa tj. wojewódzkich inspektoratach i podległych im oddziałach terenowych i granicznych. W celu uzyskania paszportu roślin należy do właściwej jednostki złożyć wniosek o jego wydanie.Załączenie paszportu roślin stanowi poświadczenie, że rośliny, produkty roślinne, którym on towarzyszy:

 • zostały wyprodukowane przez podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego,
 • są wolne od organizmów kwarantannowych oraz spełniają wszystkie wymagania specjalne, lub
 • podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie której zostały uznane za spełniające wymagania specjalne obowiązujące we Wspólnocie, a podmiot je importujący jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego.


W myśl przepisów paszport roślin powinien towarzyszyć roślinom, produktom roślinnym i przedmiotom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Aby etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem mogły być uznane za paszport roślin powinny zawierać, następujące informacje:

 • określenie "paszport roślin" oraz oznaczenie EC
 • oznaczenie literowe państwa, w którym paszport roślin został wydany
 • określenie organu wydającego paszport roślin, a w przypadku paszportu wydanego przez wojewódzkiego inspektora - napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa"
 • numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców
 • numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub kolejny numer paszportu
 • łacińską nazwę botaniczną rośliny lub nazwę produktu roślinnego wraz z łacińską nazwą botaniczną rośliny, z której został on wytworzony, lub nazwę przedmiotu
 • ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla której został wydany paszport
 • symbol "ZP" i oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do strefy chronionej
 • symbol "RP" w przypadku wydania paszportu zastępczego
 • nazwę państwa pochodzenia lub państwa wysyłającego, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzą z państwa trzeciego.


Aktualnie w Polsce stosowane są paszporty roślin w postaci:

 • etykiet zawierających wszystkie wymagane informacje (punkty 1-10)
 • etykiet skróconych zawierających informacje z punktów 1-5 wraz z jedną wspólną dla całości znakowanego towaru etykietą zawierającą pełną 10 punktową informację, tylko w przypadku gdy obie te etykiety towarzyszą towarom mamy do czynienia z paszportem roślin
 • etykiet dla ziemniaków sadzeniaków stanowiących jednocześnie urzędowe etykiety nasienne (zawierających informacje z punktów 1-10 oraz dane wymagane dla urzędowej etykiety nasiennej zgodnie z ustawą o nasiennictwie.
 • etykiet dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych, stanowiących jednocześnie urzędowe etykiety nasienne (zawierających informacje z punktów 1-10 oraz dane wymagane dla urzędowej etykiety nasiennej zgodnie z ustawą o nasiennictwie. 

Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jedynie wtedy, gdy przeprowadzane u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, w trakcie cyklu produkcyjnego, kontrole oraz w niektórych przypadkach badania laboratoryjne wykazały, że przedmiotowe rośliny, produkty roślinne lub przedmioty:

 • są wolne od organizmów kwarantannowych oraz
 • spełniają określone dla tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wymagania specjalne.

 

 

Drukarnia BART poleca :

ZAWIESZKi : 

*) 45x102mm. (perforacja do odrywania) Paszport 5-cio informacyjny

*) 45x117,5mm. (perforacja do odrywania) Paszport 5-cio informacyjny

*) 70x154mm. (perforacja do odrywania)  Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 80x110mm. (perforacja do odrywania 0,5:0,5) Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 90x100mm. z dwoma otworami do zawieszenia , bez wypchnięcia ,  (7mm. średnicy) Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 90x127mm. z dwoma otworami do zawieszenia , bez wypchnięcia , Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 100x154 z jednym otworem do zawieszania, bez wypchnięcia (5mm.) (perforacja do odrywania 0,5:0,5), Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

PĘTLEKI : 

*) 17x190mm. mogą być za małe by umieścić wszystkie treści

*) 34x254mm. (perforacja do odrywania) Paszport dla materiału szkółkarskiego

*) 46x308mm. (perforacja do odrywania 2:1) Paszport dla materiału szkółkarskiego

ETYKIETY :

*) 50x25 mogą być za małe by umieścić wszystkie treści

*) 50x30 mogą być za małe by umieścić wszystkie treści

*) 60x40 Paszport 5-cio informacyjny

*) 60x50 Paszport 5-cio informacyjny

*) 70x50  Paszport 5-cio informacyjny

*) 75x60  Paszport 5-cio informacyjny

*) 80x60  Paszport 5-cio informacyjny

*) 90x70  Paszport 10cio i 5-cio informacyjny

*) 100x50 Paszport 10cio i 5-cio informacyjny

*) 100x60  Paszport 10cio i 5-cio informacyjny

 


Napisz e-mail z zapytaniem    Formularz    Tel. +48 61-28-53568